Alisa Lim A Po | 1975

[NL]
Al van jongs af aan wilde ik kunstenaar zijn, zodoende ben op mijn 18e jaar gaan studeren aan de Academie voor beeldende kunst in 's Hertogenbosch. Echter voelde ik vrij snel dat dit niet de juiste plaats op het juiste moment voor mij was.

Nu - na enige omzwervingen in de wereld van reclame en design - ben ik precies waar ik moet zijn. Kunst enerveert en maakt vrij, maar het is ook een taak, een opdracht om te maken wat betekenis heeft.

Ik vind mijn inspiratie uit het leven en weerspiegel deze ervaringen aan het universeel sociaal gedrag. Mijn schilderijen verwijzen naar zaken als eerlijkheid, saamhorigheid, vertrouwen en liefde. Maar ook de negatieve aspecten van het leven, zoals verdriet, eenzaamheid, geweld en angst. In mijn werk probeer ik momenten uit het dagelijkse leven op het doek te brengen waarin elementen van ons gedrag of het complex van emoties worden gepresenteerd. Soms heel subtiel, de andere keer meer dominant.

In mijn werk kan ik mijn eigen ideeën mengen met de werkelijkheid en iets nieuws creëren. Ik verwijs naar Stephan Balkenhol als hij zegt: 'Mijn werk is een mix van een spiegel en een projectiescherm. Je herkent jezelf erin of je kan je eigen ideeën erop projecteren.'

Mijn werk zweeft ergens tussen figuratief en abstract. Het kan figuratief zijn, maar verbeeldt geen bijzonderheden. Ik karakteriseer mijn werk als beperkt realistisch. Elementen van de herkenbare werkelijkheid worden in meer of mindere mate realistisch getoond.

Ik gebruik bekende materialen zoals papier en doek, maar werk voornamelijk op metalen zoals staal, tin, aluminium en koper. Het werken met deze materialen geeft me vrijheid en inspiratie. Ik hou ervan om de materialen te bestuderen en hun kenmerken te gebruiken, temeer zij mijn werk mede bepalen.

[ENG]
Ever since childhood I wanted to be an artist, so at my 18th year I went to the Academy of Fine Arts in 's Hertogenbosch. I quickly felt that this was not the right place at the right time for me.

Now - after some wandering in the world of advertising and design - I'm exactly where I should be. Art truly delights, but it is also a task, a mission to make something that has meaning.

I find my inspiration from life. I reflect these experiences on the universal social behavior. My paintings refer to matters such as honesty, solidarity, trust and love. But also the negative aspects of life, such as sadness, loneliness, violence and fear. In my work I try to bring moments of daily life on the canvas where elements are presented on our behavior or complex of emotions. Sometimes subtly, sometimes more dominant.

With the mix of my ideas and reality I create something new. I refer to Stephan Balkenhol when he says: "My work is a combination of a mirror and a projection screen. You recognize yourself in it or you can project your own ideas on it. "

My work hovers somewhere between figurative and abstract. It may be figurative, but represents no details. I characterize my work as limited realistic. Elements of recognizable reality are realistically shown, in greater or lesser degree.

I use well-known materials such as paper and canvas, but work mainly in metals such as steel, tin, aluminum and copper. Working with these materials give me freedom and inspiration. I love to study the materials and use their features, especially because they also determine my work.

  • AJL artist Amsterdam Nederland
  • AJL artist Amsterdam Nederland
  • AJL artist Amsterdam Nederland

ATELIER / STUDIO AJ Lim A Po
Boeingavenue 213, 2ET, Schiphol-Rijk, NL
alisa@ajlimapo.nl | +31 (0)6-52586897
alleen op afspraak / by appointment only