Alisa Lim A Po | 1975

[NL]
Alisa Lim A Po (Amsterdam, 1975) is autonoom kunstenaar. Haar werk reflecteert op menselijke gedragingen en de gevoelens die hieruit voortvloeien, zoals geluk, verdriet of angst. Vanuit haar persoonlijke visie op deze thematiek creëert Lim A Po unieke conceptuele series, die zich kenmerken door haar kleurrijke handschrift. Daarbij valt haar onderzoek naar verschillend materiaalgebruik en nieuwe technieken in het oog. Ze wordt succesvol vertegenwoordigd door galeries in binnen- en buitenland.

Alisa Lim A Po is een geboren kunstenaar. Al op jonge leeftijd voelt zij de drang om zich creatief te uiten. Als achttienjarige kiest zij voor een opleiding in de kunsten. Verschillende academies willen haar aannemen, maar zien haar graag uitgroeien tot autonoom kunstenaar. Op dat moment heeft Lim A Po een voorkeur voor de grafische richting, waarvoor ze wordt aangenomen aan de Bossche kunstacademie.

Roeping
Lim A Po voelt zich binnen deze opleiding niet helemaal op haar plek. Ze kiest voor een carrière in de reclame- en mediawereld en vestigt zich in Amsterdam. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Twintig jaar later wordt de drang om kunst te creëren te sterk om te weerstaan. Aangespoord door een aantal persoonlijke tragedies, besluit Lim A Po dat het tijd is om haar roeping te volgen.

Ze verruilt haar carrière voor het maken van kunst. Met focus en een sterke innerlijke drive gaat ze op zoek naar haar handschrift, dat ze zich snel eigen maakt. Haar productie ligt hoog; binnen enkele maanden ontgroeien haar werken de ruimte van haar woning. Ze huurt een atelier in een groot kantoorpand in Schiphol-Rijk, waar ze haar creatieve reis vol ambitie voortzet.

Menselijke gedragingen en gevoelsleven
Lim A Po start met een semi-figuratieve serie van silhouetten, waarin ze recente gebeurtenissen uit haar leven verwerkt. Emoties als liefde, verdriet, eenzaamheid en angst worden zorgvuldig onderzocht op papier, doek en verschillende metalen. Ook al lijken de hoofden op het eerste oog gezichtsloos, toch roepen ze sterke gevoelens bij de beschouwer op.

De serie zet de toon voor haar verdere werk, waarin menselijke gedragingen, gevoelsleven, ervaringen en maatschappelijke thematiek altijd een belangrijke rol spelen. De vertaling van zowel positieve als negatieve emoties naar haar kunstwerken is nu eens subtiel waarneembaar, dan weer overweldigend zichtbaar.

Series
Lim A Po werkt in conceptuele series, die haar in staat stellen om met scherpe focus meer verdieping te creëren. Zo kan ze al scheppend reflecteren op gebeurtenissen uit haar eigen leven en de wereld om haar heen. Elke serie is als een boek, waarin de werken als afzonderlijke hoofdstukken toch ook duidelijk met elkaar in verbinding staan. De series vertegenwoordigen de ontwikkeling die Lim A Po als kunstenaar en als mens doormaakt. Ze volgen elkaar op een natuurlijke wijze op.

Naast haar kleurrijke handschrift, dat als een rode draad door haar werk loopt, valt haar onderzoek naar verschillende materialen en nieuwe technieken in het oog. Lim A Po varieert zowel met de grootte als de ondergrond van haar werk. Voor elk stuk kiest ze steeds het materiaal en het formaat die haar boodschap op dat moment het beste tot uitdrukking brengen. Als autodidact kunstenaar voegt zij al doende de beheersing van nieuwe materialen en bewerkingstechnieken toe aan haar oeuvre.

Inspiratie
Lim A Po komt uit een gezin van kunstliefhebbers. Haar opa bezit kunst, haar ouders zijn ook verzamelaars. Al vanaf jonge leeftijd wordt bekijkt zij Hollandse meesters, Russische kunst, maar ook Chinese en Surinaamse kunstwerken. Al deze verschillende stijlen hebben in min- of meerdere mate invloed op Lim A Po's ontwikkeling als kunstenaar. Een van haar persoonlijke favorieten is Abstract Expressionist Mark Rothko. Zijn visie op kunst en zijn grote colorfield-schilderstukken zijn een bron van inspiratie. In haar recente cut-out collages zien we kenmerken van het pointillisme en impressionisme terug, maar wordt ook naar de Franse meester Henri Matisse verwezen.

Succesvol
Na haar start als autonoom kunstenaar in 2013 gaat het hard met Lim A Po. Ze wordt inmiddels succesvol vertegenwoordigd door diverse galeries in binnen- en buitenland. De kunstenaar voelt dat ze pas aan het begin staat van haar carrière. Ze bruist van inspiratie. Lim A Po: "Het enige waar ik op stuit is dat tijd beperkt is. De dagen zijn te kort, de klokt tikt te snel. Mijn hoofd staat nooit stil, de ideeën borrelen continue op en mijn ambities gaan steeds verder."

[ENG]
Alisa Lim A Po (Amsterdam, 1975) is a visual artist. Her work reflects on various aspects of human behavior and emotions, like happiness, grief or fear. Lim A Po creates unique, conceptual series of artworks from her personal experiences and views. Her art is defined by a colorful palette and the skillful combination of different materials and techniques. Various galleries in both the Netherlands and abroad are representing Lim A Po.

Alisa Lim A Po is a natural born artist. From an early age on, she feels a need to express herself creatively. At the age of eighteen, she applies for art school. Various academies are interested and acknowledge her talent as an autonomous visual artist. Lim A Po chooses to start the art academy in Den Bosch as a student in graphic design.

Becoming an artist
Lim A Po soon realizes the Bossche Academy is not a right fit for her. She decides to start a career in media and advertising, settling in her home town of Amsterdam. Yet, some twenty years later, she can no longer withstand the inner urge to create fine art. Encouraged by some personal tragedies, Lim A Po moves from advertising to art. It is high time to become an artist.

With focus, ambition and a strong drive, she sets out in search of her artistic voice, which she soon discovers. Being an artist fits her like a glove. She is bursting with ideas, and within a matter of months her works outgrow her home. She rents a studio in a large office building in Schiphol-Rijk, where she continues her creative journey.

Human behavior and emotions
Lim A Po starts with a semi-figurative series of silhouettes. They help her come to terms with recent events in her life. Through her art, she investigates strong emotions like love, grief, loneliness, and fear. She translates these reflections to works on paper, canvas, and metals.

Even though the heads are seemingly faceless, they evoke strong feelings with the viewer. This series sets the tone for her further work, in which human behavior, emotions, experiences and social themes always play in important role. The translation of both positive and negative emotions to her artworks is sometimes barely perceptible, at other times overwhelmingly visible.

Series
The artist’s body of works consists of unique, conceptual series. Working in series allows Lim A Po to tap in deeper and venture beyond what is visible to the naked eye. She reflects creatively on events from her own life and the world around her. With a sharp focus, she scrapes beneath the obvious, exploring the vastness of human behavior and emotions or commenting on social themes.

Each series is like a book, in which the works serve as separate chapters but are also clearly connected to each other. The series represents the development that Lim A Po is experiencing both as an artist and as a person. One follows the other in a natural order.

Along with her unique and recognizable hand that is always felt throughout her oeuvre, her exploration of different materials and new techniques is remarkable. Lim A Po varies with both the measurement and the surface of her works. For every artwork, she carefully selects the material and size that best represent her message on that particular moment. As an autodidact artist, she teaches herself how to skillfully work materials, mastering the necessary techniques. Each time she does so, she adds a new expertise to her body of works.

Inspiration
Lim A Po originates from an art-loving family. Her grandfather is an art collector and her parents take that collection a step further. Art is all around, with different styles from different eras at her disposal. Old Dutch masters and Russian art, but also Chinese and Surinam artworks catch her eye.

All these different art forms have their impact on Lim A Po’s development as an artist. One of her personal favorites is Abstract Expressionist Mark Rothko. His vision and his large-size color-field paintings are a constant source of inspiration. In her recent cut-out collages - part of the Elements-series - we see the influence of pointillism and impressionism, but the artist also hints at French Fauvist Henri Matisse.

Successful
Ever since her first steps as an independent visual artist in 2013, Lim A Po is driving the fast lane. And she feels like she is just getting started. The artist finds inspiration everywhere and is always busy creating new artworks. Lim A Po: " The only thing that is holding me back is time. The days are too short, the clock is ticking too fast. My head never stops, the ideas constantly emerge, and my ambitions grow further every day." Various galleries in both the Netherlands and abroad represent Lim A Po.

  • AJL artist Amsterdam Nederland
  • AJL artist Amsterdam Nederland
  • AJL artist Amsterdam Nederland

ATELIER / STUDIO AJ Lim A Po
Boeingavenue 213, 2ET, Schiphol-Rijk, NL
alisa@ajlimapo.nl | +31 (0)6-52586897
alleen op afspraak / by appointment only